algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - GEM Saendelft

Planbeschrijving - Saendelft is de Vinex-locatie van de gemeente Zaanstad. Aan weerszijden van de Dorpsstraat van Assendelft wordt een woonwijk van ongeveer 5.000 woningen gerealiseerd. In opdracht van GEM Saendelft zijn de medewerkers van buRO al sinds eind 1999 als adviseur ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor de planologisch-juridische werkzaamheden voor de ontwikkeling van Saendelft. Concreet houdt dat in dat buRO uitwerkingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen vervaardigt. Daarnaast adviseren wij gevraagd of ongevraagd op ons vakgebied. Een voorbeeld hiervan is een uitwerkingsplan voor deelgebied 7C. In dit deelgebied worden 45-48 kavels voor (half)vrijstaande woningen uitgegeven, met als uitgangspunt consumentgericht bouwen. De toekomstige bewoners krijgen een aantal randvoorwaarden waarbinnen zij zelf een woning kunnen realiseren. Per bouwperceel is een ruim bouwvlak aangegeven. Om enerzijds een grote diversiteit in bebouwing mogelijk te maken en anderzijds niet de volledige kavel over de volledige hoogte vol te bouw is voor alle percelen een maximaal woonoppervlak aangehouden, waarbij de bebouwingshoogte is gemaximeerd op 12 meter. Dit woonoppervlak is berekend door de oppervlakte van het bouwvlak te vermenigvuldigen met een floor space index. Daarnaast is voor bouwpercelen waarvoor dat uit stedenbouwkundig oogpunt van belang is een voorgevelrooilijn aangegeven waar de bebouwing in de grens van het bouwvlak dient te worden gebouwd. Voor percelen waar die aanduiding ontbreekt, geldt die verplichting niet. Op ieder bouwperceel dient tenminste één parkeerplaats te worden gerealiseerd en instandgehouden. Op de plankaart is vastgelegd dat voor grotere percelen twee parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd en instandgehouden.

uitwerkingsplan Saendelft 7C