algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Houten

Planbeschrijving - Vooruitlopend op de realisatie van het winkelcentrum Castellum in de Vinexwijk Houten-Zuid zijn sinds eind 2002 een tijdelijke Albert Heijn, een Gall & Gall en een Etos gevestigd aan het Raaigras. Daarvoor is destijds met behulp van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor een periode van 5 jaar een tijdelijke vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan verleend. Destijds was de veronderstelling dat in 2007 het winkelcentrum Castellum geopend zou worden. De planning hiervoor is inmiddels dat Castellum op zijn vroegst in 2010 zal worden geopend. Als de vrijstellingstermijn verstreken is, heeft verkrijger van de vrijstelling de verplichting om de situatie in de oude toestand terug te brengen, of de situatie in overeenstemming met het bestemmingsplan te brengen (artikel 17, lid 4 WRO). In artikel 17, lid 5 WRO is echter bepaald dat de verplichting om de situatie weer in overeenstemming te brengen wordt opgeschort wanneer voor het verstrijken van de termijn een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd waarin de strijdigheid van de situatie met het bestemmingsplan wordt opgeheven. Een dergelijke gang van zaken is op grond van jurisprudentie overigens alleen mogelijk al uit nadien gebleken belang de noodzaak daartoe bestaat. buRO heeft een bestemmingsplan vervaardigd, dat hierin voorziet. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de winkels na de opening van Castellum ter plaatse gevestigd blijven. Daarom worden de winkels op grond van artikel 12 van de WRO bestemd met een voorlopige bestemming. Na het vertrek van de winkels worden de desbetreffende gronden in het onderhavige bestemmingsplan weer bestemd overeenkomstig de uit te werken bedrijfsbestemming uit het vigerende Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex.

bestemmingsplan Raaigras 2