algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Veenendaal

Locatie - sportpark de Salamander, aan de zuidwest kant van de bebouwde kom van Veenendaal

Planbeschrijving - Nadat de beide voetbalverenigingen op het sportpark de Salamander in Veenendaal zijn vertrokken, zullen hier in een bosrijke omgeving ongeveer 110 woningen worden gerealiseerd. buRO vervaardigt voor die ontwikkeling het bestemmingsplan. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de plansystematiek die ook elders binnen Veenendaal wordt toegepast en wordt een zogenaamde bouwstrokenmethode gebruikt. Volgens het stedenbouwkundig plan is het de bedoeling dat de voorgevelrooilijn op een onregelmatige wijze verspringt. Omdat op het moment dat het bestemmingsplan wordt vervaardigd, nog niet bekend is hoe die verspringing uiteindelijk wordt vormgegeven, is in de begripsomschrijvingen het begrip 'eerste bouwplan' gedefinieerd. In de bestemmingsbepalingen is vervolgens bepaald dat per bouwperceel niet voor de voorgevel van het 'eerste bouwplan' mag worden gebouwd. Zodoende blijft ook op de lange termijn het beoogde stedenbouwkundig beeld gehandhaafd.

bestemmingsplan De Salamander

inhoud van dit plan bekijken
zie: www.ruimtelijkeplannen.nl