algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Oostzaan

Planbeschrijving - De ontwikkeling van bedrijfsterreinen in het westelijke gedeelte van het Buitengebied-Zuid is een beleidslijn die reeds in de negentiger jaren door de gemeente Oostzaan in gang is gezet. Het plangebied is in de eerste plaats bestemd voor het uitplaatsen van een bedrijf uit de bebouwde kom. Het benodigde oppervlak voor de verplaatsing bedraagt circa 4 hectare bedrijfsterrein.De wens daartoe is niet nieuw, maar is een stap dichterbij gekomen nu de gemeente, samen met de provincie en het bedrijf werkt aan een ontwikkelingsplan voor de huidige locatie van het bedrijf en daarnaast een intentieovereenkomst heeft gesloten.

Voorafgaande aan de opstelling van het bestemmingsplan heeft buRO eerst een structuurplan vervaardigd. Voor de nieuwe locatie heeft de gemeente de grond in eigendom. Het betreft het meest zuidelijk gesitueerde deel van de toekomstige bedrijfslocatie langs de Verlengde Stellingweg. Naast het bedrijfsterrein heeft het bestemmingplan ook betrekking op de ten oosten daarvan gesitueerde gronden waarop de benodigde compensatie van oppervlaktewater dient plaats te vinden. Ook zal daar de aansluiting voor de noodzakelijk geachte langzaamverkeerroute in de richting van het bedrijfsterrein kunne worden gerealiseerd.
De milieuhygiŽnische inpassing van het bedrijfsterrein, alsmede de waterhuishuodkundige  aspecten, hebben van meet af aan onderdeel uitgemaakt van het werkproces.

bestemmingsplan Bedrijfsterrein Bombraak

inhoud van dit plan bekijken:
zie: www.ruimtelijke plannen.nl 1e fase
of 2e fase