algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Oostzaan

Planbeschrijving - Voor de bebouwde kom van Oostzaan vigeert een groot aantal bestemmingsplannen. Enkele daarvan, zoals het Uitbreidingsplan in hoofdzaken 1955, dateren van voor de totstandkoming van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het vigeren van verschillende bestemmingsplannen, die alle verschillende planologische regelingen voor de gebouwde omgeving bevatten, geeft complicaties bij bouwplantoetsing door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Oostzaan. Afstemming van de planologische regelingen van de bestemmingsplannen op de nieuwste bouwregels is gewenst. Meer eenduidigheid zal bijvoorbeeld een beperking van ambtelijke en bestuurlijke inzet betekenen en zal een betere communicatie met de inwoners van Oostzaan bewerkstelligen.
Het voorliggende bestemmingsplan zorgt voor een eenduidige juridische regeling voor de bebouwde kom, rekening houdend met de huidige wetgeving en zo veel mogelijk in lijn met de wetgeving die in de nabije toekomst van kracht zal worden (zoals de nieuwe Wet en het Besluit ruimtelijke ordening). Tot slot voorziet het gemeentebestuur enkele functiewijzigingen binnen de bebouwde kom. Deze functiewijzigingen komen vooral voort uit het beleid dat gericht is op het uitplaatsen van hinderlijke bedrijvigheid uit de bebouwde kom naar speciaal daarvoor ingerichte bedrijfsterreinen. Het nu voorliggende plan maakt de functiewijzigingen mogelijk die daarmee op termijn samenhangen.

bestemmingsplan Kom

inhoud van dit plan bekijken
zie: www.ruimtelijkeplannen.nl