algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Oostzaan

Planbeschrijving - De gemeente Oostzaan heeft buRO opdracht verleend een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied ten zuiden van de kern. Het bestemmingsplan zal alle gewenste ontwikkelingen mogelijk maken. Voorafgaand daaraan dient een indicatief onderzoek naar de bebouwingsmogelijkheden te worden opgesteld. In dat onderzoek worden verbanden gelegd tussen de verschillende (mogelijke) ontwikkelingen in het gebied en provinciale plannen voor woningbouw in de regio Waterland. Het onderzoek is uitgevoerd door buRO -in samenwerking met SVP Architectuur en Stedenbouw - en geeft spelregels voor de woningbouwontwikkeling in dit natte gebied. Daarbij zijn de huidige landschappelijke kwaliteiten het vertrekpunt geweest. Het onderzoek geeft een visie op de ontwikkeling van het zuidelijke bebouwingslint en het Buitengebied-Zuid. Het is dan ook een creatieve zoektocht naar de bebouwingsmogelijkheden van het gebied en niet een plan dat gericht is op uitvoering. Het “inspireert” maar “schrijft niet voor”. Daar waar de belemmeringen voor woningbouw evident zijn is daar natuurlijk rekening mee gehouden. Geen rekening is gehouden met alle andere mogelijke belemmeringen die bij verdere uitwerking een rol zouden kunnen spelen. Dat betekent dus dat de aangereikte ideeën een indicatief karakter hebben. Bij de nadere uitwerking zal de haalbaarheid, zoals gebruikelijk bij buRO, gepaste aandacht krijgen.

stedenbouwkundige visie Buitengebied