algemene voorwaarden | sitemap
© 2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - Havenbedrijf Rotterdam

Planbeschrijving - Maasvlakte 2 betreft een nieuw gebied van circa 2.000 hectare haven- en industrieterrein, waarvan ongeveer de helft als bedrijfsterrein zal worden uitgegeven. Het project is daarmee voor Nederlandse begrippen van een ongekende maat en schaal. Aan de aanleg, de inrichting en het gebruik van Maasvlakte 2 is daarom een hoge ambitie gekoppeld, waarbij duurzaamheid centraal staat. Om de aanleg en de inrichting van Maasvlakte 2 mogelijk te maken is een bestemmingsplan noodzakelijk. Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn alle mogelijke ruimtelijk relevante aspecten onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Deze onderzoeken zijn ondergebracht in twee milieu-effectrapportages (MER). Naast het bestem-mingsplan zijn tal van procedures noodzakelijk te denken valt onder meer aan vergunningen voor de waterstaatswerken, milieu-evaluatieprogrammaís, ontheffingen Flora en fauna, enzovoort. Vanaf het najaar 2006 tot en met het voorjaar van 2008 is buRO betrokken geweest bij de de totstandkoming van het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Zo heeft buRO in de fase van het voorontwerp-bestemmingsplan onderdeel uitgemaakt van een reviewpanel. Vervolgens heeft buRO een rol gespeeld bij de verwerking van de inspraakreacties en de reacties van het vooroverleg ex artikel 10 BRO, alsmede naderhand bij de verwerking van de zienswijzen. Zonodig heeft buRO voorstellen ontwikkeld voor juridisch-planologische oplossingen.

Andere werkzaamheden waarbij buRO een rol heeft gespeeld zijn de vervaardiging van een partiŽle herziening van het bestemmingsplan Zeegebied 1999 van de gemeente Westvoorne (in verband met de vaststelling van de geluidzone rond Maasvlakte 2), de artikel 17 procedure voor de aanleg van een werkterrein en de artikel 19 procedure voor de realisering van de eerste fase van de werkzaamheden.

planologische werkzaamheden Maasvlakte 2