algemene voorwaarden | sitemap
2007-2018 buRO
bureau voor ruimtelijke ordening en advies
Opdrachtgever - gemeente Oostzaan

Planbeschrijving - De uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit de bebouwde kom, om zodoende een goed woon- en leefklimaat te bewerkstelligen, is een beleidslijn die reeds in de negentiger jaren door de gemeente Oostzaan in gang is gezet met de ontwikkeling van het bedrijfsterrein De Ambacht aan de westzijde van rijksweg A8. Voortzetting van het uitplaatsingsbeleid heeft er vervolgens toe geleid dat ten oosten van de rijksweg A8 een bedrijvenstrip is ontwikkeld. Langs de Verlengde Stellingweg zijn daarom achtereenvolgens bestemmingsplannen vervaardigd voor het bedrijfsterrein Skoon en het hoogspannningsstation van TenneT. Het plangebied waarop het structuurplan Bombraak betrekking heeft vormt de laatste stap in dit proces. Het plangebied is in de eerste plaats bestemd voor het uitplaatsen van het bedrijf Meijn uit de bebouwde kom. De verplaatsing levert een bouwlocatie binnen de rode contour voor ongeveer 120 woningen. Voor de nieuwe locatie van Meijn heeft de gemeente de grond in eigendom. Het betreft het meest zuidelijk gesitueerde deel van de bedrijfslocatie langs de Verlengde Stellingweg. Tussen het hoogspanningsstation en de beoogde locatie van Meijn ligt een strook grond dat in eigendom is van derden. Voor deze strook geldt vooralsnog het voorkeursrecht gemeenten. Het door buRO vervaardigde structuurplan is in de eerste plaats een ontwikkelingsplan waarin de gemeente Oostzaan haar toekomstig ruimtelijk beleid met betrekking tot de bedrijfslocatie indicatief vastlegt. Het secundaire doel van dit structuurplan is het herbestendigen van het voorkeursrecht, voor het noordelijke deel van de locatie.

structuurplan Bedrijfsterrein Bombraak